สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ได้จัดการประชุมประสานการมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเบ็ญเครือ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและข้อคิดเห็น ของประชาชน ในวันที่ 28 ก.พ. 2563 ณ วัดสว่างนิคม บ้านโนนเมือง ม.5