สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ได้จัดการประชุมประสานการมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเบ็ญเครือ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและข้อคิดเห็น ของประชาชน ในวันที่ 28 ก.พ. 2563 ณ วัดสว่างนิคม บ้านโนนเมือง ม.5 

ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

1.โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1บ้านสำโรง

2.โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.2 บ้านปลาเดิด

3.ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5,9 บ้านโนนเมือง

4.ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7 บ้านยางท่าแจ้ง